Giáo dục Trung học

Công văn số 229 V/v kiểm tra, công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

23-04-2013 | 17:05:59

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 về việc kiểm tra công nhận mới đối với các trường Trung học đăng ký đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2012-2013 và kiểm tra công nhận lại trường trung học đã đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2001 đến 2008. Đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch sau....


      Download công văn 229
.

Công văn số 561/SGDĐT-GDTC v/v hướng dẫn thực hiện công tác GDTC, GDQP, y tế trường học năm học 2013-2014

13-09-2013 | 09:12:15

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013-2014 đối với các cấp học, ngành học; Căn cứ công văn số 5791/BGD ĐT-CTHSSV ngày 23 tháng 08 năm 2013  của Bộ giáo dục và Đào tạo huớng dẫn công tác học sinh sinh viên, hoạt đông ngoại khóa và y tế trường hoc năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT tổ chức thực hiện công tác giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, y tế tr­ường học năm học 2013-2014...

Download công văn 561.

Công văn số 558 /SGDĐT-GDTrH V/v Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng- an ninh các trường THPT năm học 2013-2014

11-09-2013 | 16:34:19

        Thực hiện quyết định số 79/2007//QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT; Kế hoạch số 07/KH-HĐGDQP-AN ngày 02/01/2013 của Hội đồng giáo dục quốc phòng - An ninh tỉnh Thái Bình; Kế hoạch số 513/KH-HĐGDQP-AN ngày 27/8/2013 của Hội đồng giáo dục quốc phòng - An ninh tỉnh Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT triển khai một số nội dung sau...

      Download công văn 558.

Công văn số: 541/SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung học năm học 2013-2014

11-09-2013 | 16:31:15

       Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH, ngày 07/8/2013 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014; Nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Sở GD&ĐT, Sở GD&ĐT hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung học năm học 2013-2014 như sau...

       Download công văn 541.

Công văn số: 532/SGDĐT-GDTrH V/v Báo cáo tổng kết hợp phần giáo dục, dự án tăng cường ATGT trong trên các tuyến quốc lộ phía Bắc Việt Nam

04-09-2013 | 17:08:49

         Thực hiện công văn số 11/TSPMU_MOET ngày 12/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ban quản lý Dự án ATGT trên các quốc lộ phía Bắc Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GDĐT, các trường THPT được thụ hưởng Dự án báo cáo một số nội dung sau

      Download công văn 532.

Công văn số: 524/SGDĐT-GDTrH V/v triển khai tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

04-09-2013 | 08:27:12

           Thực hiện Công văn số 5111/BGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, sở GD&ĐT triển khai tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh như sau

       Download công văn 524.

Công văn số: 504/SGDĐT-GDTrH V/v dạy học phòng chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục

30-08-2013 | 08:56:35

        Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 424/SGDĐT-GDTrH ngày 24/7/2013 của Sở Giáo dục Đào tạo  Thái Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Phòng Giáo dục Đào tạo, các trường THPT, trường THCN chỉ đạo và tổ chức đưa nội dung PCTN vào giảng dạy từ năm học 2013-2014 như sau...

         Download công văn 504.

Công văn số 513/KH-HĐGĐQP,AN ngày 27/8/2013 v/v Kế hoạch kiểm tra chương trình Quốc phòng - An ninh các trường THPT của Hội đồng GD QP-AN tỉnh Thái Bình

29-08-2013 | 10:42:27

       Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh các trường Trung học phổ thông năm học 2013-2014 như sau...

       Download công văn 513.

Công văn số: 512 /SGDĐT-GDTrH V/v: Quy định tiêu chuẩn và điểm đánh giá từng tiêu chuẩn bậc trung học năm học 2013-2014

29-08-2013 | 10:09:15

         Căn cứ Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH, ngày 07/8/2013 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn và điểm đánh giá từng tiêu chuẩn bậc trung học năm  học  2013-2014 như sau...

        Download công văn 512.

T_VIEW_DAYS :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

T_THONGTIN_WEBSITE

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình T_THONGTIN1
  • T_THONGTIN2
  • T_THONGTIN3
  • T_THONGTIN4
  • T_THONGTIN5

Thống kê truy cập

Số người đang online : 24
Tổng số người truy cập : 8880931

T_HOT_LIST_NEWS


{{TITLE}}